Nilai Bahasa Arab

Nilai Bahasa Arab A & B semester Ganjil 2021/2022 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Genap 2020/2021 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Ganjil 2020/2021 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Genap 2019/2020 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Ganjil 2019/2020 klik disini Lampiran Surat Nomor 323/Un.14/V.3/OT.01/12/2019 klik  disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Genap 2018/2019 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Ganjil 2018/2019 klik disini

Nilai Bahasa Arab A & B semester Genap 2017/2018 klik disini

Nilai Bahasa Arab A semester Ganjil 2017/2018 klik disini

Nilai Bahasa Arab B semester Ganjil 2017/2018 klik disini

Nilai Bahasa Arab A semester Ganjil 2016/2017 klik disini

Nilai Bahasa Arab B semester Ganjil 2016/2017 klik disini

Nilai Bahasa Arab A semester Genap 2016/2017 klik disini

Nilai Bahasa Arab B semester Genap 2016/2017 klik disini