Latar Belakang

Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) IAIN Antasari yang ada sekarang ini pada mulanya bernama Lembaga Bahasa IAIN Antasari, didirikan pada tahun 1975. Pada tahun 1989 berubah menjadi Unit Pelayanan Bahasa (UPB) IAIN Antasari. Kemudian pada awal tahun 2002 berubah lagi menjadi Pusat Pelayanan Bahasa (PPB) IAIN Antasari. Sejak tahun 2013 berubah lagi menjadi Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Antasari.